Algemene voorwaarden

*Laatst bijgewerkt: 21 november 2023*

1. **Toepasselijkheid**

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en dienstverleningen tussen Mobiele Expert, hierna aangeduid als “de Onderneming”, en haar klanten, hierna aangeduid als “de Klant”. Door gebruik te maken van de diensten van de Onderneming, gaat de Klant akkoord met deze voorwaarden.

2. **Offertes en Prijzen**

Alle offertes van de Onderneming zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld. Prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders aangegeven. De Onderneming behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen, maar de Klant wordt op de hoogte gebracht van dergelijke wijzigingen voorafgaand aan de uitvoering van de dienstverlening.

3. **Reparaties en Garantie**

De Onderneming zal zich inspannen om de overeengekomen reparaties deskundig en met zorg uit te voeren. De Klant wordt op de hoogte gesteld van de geschatte reparatieduur, maar dit is slechts een indicatie. De Onderneming is niet aansprakelijk voor vertragingen die buiten haar controle vallen.

Reparaties worden uitgevoerd volgens de hoogste standaarden, maar de Onderneming geeft geen garantie op toekomstige defecten die niet direct gerelateerd zijn aan de uitgevoerde reparatie.

4. **Aansprakelijkheid**

De aansprakelijkheid van de Onderneming is beperkt tot directe schade die het gevolg is van grove nalatigheid of opzet. De Onderneming is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet beperkt tot gegevensverlies, winstderving of immateriële schade.

5. **Betaling**

Betaling dient te geschieden binnen de overeengekomen termijn na voltooiing van de reparatie. Bij overschrijding van deze termijn is de Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.

6. **Annulering**

Annulering van een reparatieopdracht is kosteloos mogelijk vóór aanvang van de reparatie. Bij annulering na aanvang van de reparatie kunnen kosten in rekening worden gebracht.

7. **Toepasselijk Recht en Geschillen**

Op alle overeenkomsten tussen de Onderneming en de Klant is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dit niet mogelijk blijkt, wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de Onderneming is gevestigd.

8. **Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden**

De Onderneming behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe overeenkomsten en dienstverleningen.

Door gebruik te maken van de diensten van de Onderneming verklaart de Klant kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met 0522-750281.

Mobiele Expert Meppel
Kerkplein 4
7941 BE Meppel

  • Mob. 06 2660 2007
  • Email: info@mobiele-expert.nl
× Waarmee kan ik u van dienst zijn?